yogaglo logo

Tôn chỉ của Hội Yoga thành phố Hải Phòng

1.Tôn chỉ: Hội Yoga thành phố Hải Phòng là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao của các Câu Lạc Bộ, các cá nhân hâm mộ, yêu thích và tham gia tập luyện môn Yoga trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2. Mục đích: Tập hợp các Câu Lạc Bộ, các cá nhân hâm mộ, yêu thích và tham gia tập luyện môn Yoga trên địa bàn thành phố Hải Phòng để rèn luyện sức khỏe nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên và nhân dân thành phố; góp phần phát triển rộng rãi phong trào luyện tập môn Yoga góp phất phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố

3. Địa vị pháp lý: Tập hợp các Câu Lạc Bộ, các cá nhân hâm mộ, yêu thích và tham gia tập luyện môn Yoga trên địa bàn thành phố Hải Phòng để rèn luyện sức khỏe nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên và nhân dân thành phố; góp phần phát triển rộng rãi phong trào luyện tập môn Yoga góp phất phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố

4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động: Hội hoạt động trên phạm vi thành phố Hải Phòng. Hội hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có các hoạt động liên quan.

5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động: Tự nguyện, tự quản. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Không vì mục đích lợi nhuận. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.